Tingimused

Tingimused

OLULINE! Palun lugeda hoolikalt järgnevaid tingimusi ("Tingimused"), mis käsitlevad Parfumer.ee internetilehekülge ja/või kõiki teisi Parfumer.ee digitaalseid mikrosaite ja/või lehekülgi sotsiaalmeedias (edaspidi "keskkond" või "keskkonnad"), mis on suunatud Parfumer.ee olemasolevatele klientidele ning potensiaalsetele tulevastele klientidele. Palun vaadata erinevaid Tingimusi ning õiguslikku teavet, sooritades ostu teises riigis peale Eesti – seda on võimalik teha valides vastav keel www.parfumer.ee keelemenüüst ning avades "Tingimused".

Parfumer.ee internetilehekülje ja/või teiste Parfumer.ee digitaalsete mikrosaitide ja/või lehekülgede sotsiaalmeedias kasutamisega nõustub nimetatud keskkondade külastaja Tingimustega ning on kohustatud käituma vastavalt Tingimustes ette nähtud korrale. Me jätame endale vabaduse muuta ning täiendada Tingimusi jooksvalt. Kõik muudatused on avalikult nähtavad ning keskkondade külastamise jätkamisega nõustub kasutaja muudetud ja/või täiendatud Tingimustega.

1. Privaatsus

Palun lugege meie Privaatsuse Tingimusi, mis käsitlevad viisi, mil moel me käitleme isiklikku teavet, mida te meile jagate.

2. Omandiõigus/keskkondadel kuvatud materjalid

Parfumer.ee ettevõtted ("Parfumer.ee") omavad kõiki õigusi Parfumer.ee brändiga seotud materjalide ning keskkondade suhtes (sh. Sotsiaalvõrgustikes kuvatavate materjalide suhtes).

Parfumer.ee omab kõiki autoriõigusi keskkondadel kuvatavatele materjalidele ja/või on saanud teatud materjalide kasutamiseks õiguse kolmandatelt osapooltelt. Parfumer.ee bränd on registreeritud kaubamärk ning iga loata kopeerimine ja/või materjalide muutmine on ebaseaduslik ning sellest tulenevalt karistatav. See klausel hõlmab muuhulgas ka eelnevalt luba küsimata Parfumer.ee materjalide ja/või keskkondade kasutamist ning linkimist kolmandate osapoolte veebikeskkondadesse.

3. Vastutusest loobumine

Keskkondade kasutamine on teie isiklikul vastutusel. Ei Parfumer.ee, ega ükski Parfumer.ee'ga seotud ettevõte ei ole vastutav otsest või kaudsest kahjust, mis tuleneb keskkondade kasutamisest.

Teave ning andmed, mida te olete edastanud Parfumer.ee'le keskkondades, oste sooritades, kirjutades ja või keskkondades kommenteerides on reguleeritud dokumendis Privaatsuse Tingimused. Kõik hinnangud, keskkondade välised kommentaarid, ideed, kontseptsioonid, tehnikad jne ei ole käsitletud konfidentsiaalsetena ning Parfumer.ee võib nimetatud informatsiooni kasutada viisil, mis meile sobilik.

4. Hinnainfo

Kõik hinnad on toodud eurodes ning kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldavad tellimisriigi põhist käibemaksu, summas, mis oli seadusega sätestatud viimase www.parfumer.ee veebilehe uuendamise hetkel.

Kuvatud hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad, Km sissearvatud ning Parfumer.ee jätab endale õiguse muuta hindasid ilma etteteatamata.

5. Kauba tagastamine

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib Klient meie kodulehelt ostetud toote tagastada 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on jõudnud Kliendini.
Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud arvestades lepingupooleks oleva Kliendi isiklikke vajadusi või mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt.
Tagastatud toote eest tasutud  summa tagastatakse Kliendile hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani. Klient peab pakkujalt saadud kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.
Taganemisõiguse kasutamiseks Parfumer.ee e-poes tuleb:
Saata avaldus e-posti aadressile info@parfumer.ee.
Eelnevalt tagastamise ajast informeerides tagastada kasutamata ja originaalpakendis kaup  aadressil Laki 14A, Tallinna linn, Harju maakond, 10621.
Ettemaksu tagastame 30 päeva jooksul ülekandega Kliendi poolt avalduses toodud pangakontole. Ettemaksu tagastamine toimub peale kauba meiepoolset kontrollimist
Kauba tagastamissõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama seda kahjustamata ning tagastama  toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

6. Saidid

Parfumer.ee ei ole vastutav kolmandate osapoolte veebikeskkondades kuvatava informatsiooni, selle täpsuse, õigsuse ja/või seaduslikkuse eest, mille sait on lingitud Parfumer.ee keskkondadega.

7. Teabe täpsus

Parfumer.ee teeb mõistlikke pingutusi kindlustamaks Parfumer.ee keskkondades kuvatava informatsiooni õigsust ning täpsust, Sh saitidel, kuid Parfumer.ee ei võta endale täielikku vastutust igasugu vigade, ebatäpsuse või tegevusetuse eest saitidel. Saitidel kuvatavat teavet võib muuta ilma etteteadmist andmata.

8. Vastutusest mitteloobumine

Parfumer.ee poolne suutmatus täita mõnd eelmainitud klauslit ja/või tingimust ei vabasta keskkondade kasutajat sätestatud tingimuste täitmise kohustusest.

9. Jurisdiktsioon

Kõik tekkinud vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada kahe osapoole kokkuleppe korras, lahendatakse Harju Maakohtus.

10. Muud sätted ja tingimused

Kasutades Parfumer.ee keskkondasid ning respektiivselt saite, kinnitate oma nõusolekut Tingimuste ja Privaatsuse Tingimustega.

Parfumer.ee jätab endale õiguse muuta Tingimusi igal ajal. Uuendatud Tingimused jõustuvad koheselt peale nende avaldamist keskkondades.

KESKKONDADE JA SAITIDE KASUTAMISEGA KINNITATE, ET OLETE ARU SAANUD TINGIMUSTEST NING NÕUSTUTE TINGIMUSTEGA.

Parfumer.ee

info@parfumer.ee

VIIMATI UUENDATUD: märts 2015

© Parfumer.ee, 2015. Kõik õigused kaitstud.

© 2015 Parfumer.ee (Sector Networks OÜ) | info@parfumer.ee
maksekeskus visa mastercard